Топ—3 помилок у написаннi курсової роботи та як їх уникнути

Перша i найголовнiша помилка якої можна припуститися пiд час написання курсової роботи — спробувати спиратися на простий логiчний план, слiдувати йому i намагатись переписувати бiльшою кiлькiстю слiв, думки авторiв наукових робiт та пiдручникiв.

Якщо є бажання написати якiсну курсову роботу потрiбно видiлити певний час на те, щоб обмiркувати, що власне ви хотiли розповiсти i на яку саме тематику. Якщо тематика вже є заданою або ви намагаєтесь розширити свою курсову з попереднього курсу, необхiдно:

обов’язково розширити її джерельну базу — додати новi працi, зокрема у електроннiй та друкованiй перiодицi;
подивитися на проблему з рiзних сторiн;
застосувати так званий мультидисциплiнарний пiдхiд.

Таким чином ви зможете створити навiть з простої теми дуже
цiкаву i неординарну курсову роботу, навiть якщо її обсяг буде не дуже великим. Такий пiдхiд дуже сподобається викладачам, адже ви

здiйснюєте наукове опрацювання теми, хоча i не матимете вiдповiдного досвiду чи знань науковця. Це дуже корисно, адже головна мета будь—якої курсової роботи не стiльки знайти новацiї в науцi, скiльки спонукати студента до наукового пiзнання певної проблеми, сформувати у нього навички такого дослiдження.

Тож, перед тим як почати писати текст курсової та пiд час її написання, як кажуть на чистовий варiант, варто виконати три важливi дiї:

осмислити головну тему курсової i пiдiйти до висвiтлення цiєї тематики з рiзних сторiн;
дати собi час на чергове остаточне переосмислення тексту який ви починаєте писати;

одразу пiсля визначення напрямку роботи, почати писати роботу, хоча б невеликими частинами, щоб була змога зафiксувати свою думку та розвивати її, критично оцiнюючи попереднiй досвiд.
Всi цi процеси є надзвичайно важливими, адже тодi не треба буде шукати додаткового тексту до курсової, насичувати її «порожнiм» i

малозмiстовним переказом чужих праць. Згаданий нами пiдхiд допоможе слiдувати своїм, унiкальним, завчасно осмисленим змiстовним рiшенням i напрямкам дослiдження.

Компанiя «Курсовичок» може допомогти у складаннi курсової роботи навiть якщо термiни вже виходять i її термiново необхiдно здавати. Буквально за декiлька днiв нашi фахiвцi зможуть дослiдити тематику i скласти курсову роботу за всiма правилами та вимогами. Включно з вимогами конкретного вишу. У стислi термiни студент отримує якiсну i системну роботу з певного курсу i у пiдсумку — хорошу оцiнку. А отже

студент продовжить навчання, враховуючи досвiд пiдготовки курсової роботи. Спецiалiсти «Курсовичка» є експертами з рiзних тем i тематик, напрямкiв наукових дослiджень iз науковими званнями та великим досвiдом роботи. Написання курсових робiт з допомогою спецiалiстiв «Курсовичка» — це запорука отримання якiсного тексту i хорошої оцiнки.

Плагiат — це не тiльки не цiкаво, але i небезпечно
Друга помилка, якої часто припускаються студенти — спроба
включати в курсову роботу цiлi шматки перефразованих текстiв з пiдручникiв чи наукових праць. Студенту здається, що таким чином вiн насичує

свою роботу потрiбними термiнами i необхiдним змiстом. Але не варто недооцiнювати викладачiв! Вони чудово знаються на тому, що написано в популярних пiдручниках, поточнiй та навiть старiй науковiй лiтературi з проблематики. Тому одразу помiтять плагiат i можуть не тiльки знизити оцiнку, а взагалi вiдхилити захист курсової роботи iз вiдповiдним обґрунтуванням.

Навiть якщо ви володiєте вишуканими навичками
перефразування текстiв, спецiальну наукову термiнологiю перекласти чи переповiдати iншими словами не вдасться. Адже термiнологiя практично

не перекладається i втрачає пiд час застосування синонiмiв свiй сенс. Тому текст буде немов вкрадений з iншої роботи i це призведе до дуже негативних наслiдкiв.

Тому треба одразу налаштуватися на коротку i дуже змiстовну iнтерпретацiю думок науковцiв i в жодному разi не намагатись насичувати курсову шматками з їхнiх праць, енциклопедичних чи довiдкових матерiалiв. Найкращий варiант — осмислити те, що там написано i викласти власну

думку, спираючись на позицiю наукового свiтогляду, без фантазiй та «прозрiнь». Варто також вказати на те, в чому може бути подальша проблематика в дослiдженнi певного питання.

Колись знайду автора? Або чому краще робити нотатки до курсової одразу i системно
Третя помилка, якої дуже часто припускаються студенти i яка може вартувати їм хорошої оцiнки пiд час захисту курсової роботи — несистемна

робота з джерелами. Якщо пiд час написання роботи не одразу складати бiблiографiчнi посилання на джерело, будь—який науковець який активно працює над дослiдженнями, одразу вкаже на помилковiсть таких дiй. Коли ти працюєш з джерелом i цитуєш його у курсовiй, треба обов’язково

вказати посилання на нього. І робити вiдповiднi електроннi чи письмовi замiтки. Таким чином, пiд час укладення тексту, не треба буде витрачати багато часу на пошук первинного джерела. Не забувайте — людська пам’ять може стирати начисто багато iнформацiї, особливо

технiчної, до якої варто вiднести i посилання на джерела. Саме тому треба одразу готувати всi посилання i проставляти їх в цитованих документах.

І наостанок корисна порада щодо пiдготовки — пiдхiд щодо складення тексту має бути послiдовним i тривалим. Це не просто вимога викладача, а потреба. Тодi студент отримає системнi та якiснi знання з тематики.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *